Cấu hình tài khoản

Phân quyền tài khoản trên hệ thống
I. Cách chỉnh sửa và cấp quyền cho tài khoản - Bước 1: Nhấn vào avatar trang hiện tại để mở menu.  - Bước 2: Nhấn Cài đặt tài khoản > Quản lý tài kh...
Mon, 18 Tháng 1, 2021 at 10:11 SA