Soạn thảo tin nhắn trong Harafunnel

Các kiểu nút bấm và hành động đi kèm
Tại sao bạn cần nút bấm trong tin nhắn? Nút bấm rất hữu dụng khi giao tiếp với Người đăng ký. Thêm nút vào các khối văn bản giúp tìm hiểu thêm về Đối tượng...
Tue, 25 Tháng 6, 2019 at 9:42 SA
Các khối nội dung
Trong khi cài đặt tin nhắn cho Bot của bạn, hãy thêm các khối nội dung phía dưới để giúp cho tin nhắn có nhiều phần và thu hút, nổi bật hơn. Bây gi...
Tue, 25 Tháng 6, 2019 at 9:46 SA
Nút Trả lời nhanh
"Trả lời nhanh" là các nút cung cấp sự tương tác cho người dùng với bot của bạn. Điểm khác nhau giữa nút "Trả lời nhanh" với các nút bấ...
Tue, 25 Tháng 6, 2019 at 9:47 SA