Công cụ Facebook Ads Jason & Checkbox

Lỗi không hiện mã Facebook Ads JSON?
Khi thiết lập công cụ Facebook Adj JSON, sau khi tạo tin nhắn Opt-in bạn sẽ có thể gặp trường hợp báo lỗi như hình bên dưới. Mã Facebook Ads JSON của bạn kh...
Wed, 10 Tháng 10, 2018 at 11:52 SA