Thiết lập quản trị viên

Thêm và xóa quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel
Cơ cấu quản lý của Harafunnel cũng sẽ tương tự như với Facebook: Nhiều tài khoản có thể có quyền quản trị và có thể cùng một lúc sử dụng được Harafunnel. B...
Wed, 27 Tháng 2, 2019 at 10:43 SA
Phân biệt các quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel
Trên Fanpage Facebook của bạn, quyền hạn của Admin, Editor hay Moderator và Contributor sẽ khác nhau.  Tương tự như thế trên trang Admin của Harafunnel, qu...
Mon, 25 Tháng 2, 2019 at 11:20 CH