HaraFunnel - GDPR Compliance

Ngày cập nhật: Wed, 6 Tháng 1, 2021 at 12:19 SA

Disclaimer: Information contained in this page should only be used for reference and internal purposes only. It is not legal advice. Please reach out to your legal counsel to receive tailored guidance on how the GDPR may impact your business. At HaraFunnel, we put privacy, data protection and data security at the heart of everything. Thus, we have been working hard to keep our service transparent when it comes to data processing.


1. What is GDPR?

The General Data Protection Regulation (GDPR) is a new European privacy law due to become enforceable on May 25, 2018. The GDPR applies to all organizations established in the EU and to organizations, whether or not established in the EU, that process the personal data of EU data subjects in connection with either the offering of goods or services to data subjects in the EU or the monitoring of behavior that takes place within the EU. Personal data is any information relating to an identified or identifiable natural person.


2. SERVICES WE USE ARE GDPR COMPLIANT


HaraFunnel use following services which are all GDPR Compliant.


3. WHAT INFORMATION WE STORE OF USER?

PARTICIPANT USERS:

 1. Facebook Scoped ID
 2. First Name
 3. Last Name
 4. Profile Picture URL
 5. Locale Code
 6. Gender
 7. Timezone
 8. Shipping address

HARAFUNNEL'S CUSTOMERS:

 1. Name
 2. Email
 3. Phone
 4. Password
 5. Stripe Payment Info
 6. Facebook Page ID
 7. Business information including professional title


Please read Haravan Privacy Policy here for more specified.


4. HOW WE USE THESE PERSONAL INFORMATION?


We use those data to build chatbot and livechat solution. 


We help customer can:

 1. Read conversation, buyer's profile on livechat page for our customer's agent can read & reply their buyers. 
 2. Our customer's agent updates & manages their buyer's info as name, orders, email, phone, address which is collected through buyers' reply. 
 3. A customer can't view conversation, buyer info of another one.
 4. Support search, tag conversation, tag buyer (participant).
 5. Auto response buyer with chatbot.


For HaraFunnel's customer, we use this information to send message, email alerts and marketing materials and user can also unsubscribe to these emails. We also send emails when your user request human help through the chatbot & livechat.


We do not store any sort of credit card information and we use Stripe for the payroll which is GDPR Complaint platform.


5. ALLOW USERS TO DELETE PERSONAL DATA?


We allow user to deactivate there account, incase if they want to reactivate it later. 


If you wish to delete the data permanently just send us a request at support@harafunnel.com and we will delete your data within 90 days.


We do not directly remove the user’s information because we have seen instances where users had mistakenly deleted their information and their information becomes unrecoverable.


6. SERVER LOGS:


We maintain the server logs received from facebook, for debugging issues and improve the performance for chatbots & livechat.7. FAQ

How does HaraFunnel store the data that you collect?    

Data is stored in our database server which is hosted by Google Cloud & Our server.


How long does HaraFunnel store the data that you collect?

Currently, we store data from the begining of the app launch until now.


Does HaraFunnel delete the data when a you stops using your platform?

We don't delete data, we will achieve inactive accounts for increase performance from Q2 2021.


Do you share that data with any partner companies or parent companies?

Not yet


Does HaraFunnel  share that data with any third parties?  

For Product team analyse and get customer feedback, we share data with Facebook analytics, Google Analytic, Announcekit tools.


What data did HaraFunnel collect?

Through Facebook webhook and Facebook Graph API, we collect customer name, client name, profile picture, inbox, comment, feed, page scope id, page's information, user who connect page to app information.8. ADDITIONAL RESOURCES


Privacy policy https://www.haravan.com/pages/policy

TOS https://www.haravan.com/pages/quy-dinh

ISO 27001 Certification: http://tuvnordvietnam.vn/upload/filepdf/Haravan%2027k%20CA2019.pdf


If you have any additional questions or concerns, please let us know: support@harafunnel.comTuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang này chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo và nội bộ. Nó không phải là tư vấn pháp lý. Vui lòng liên hệ với cố vấn pháp lý của bạn để nhận được hướng dẫn phù hợp về cách GDPR có thể tác động đến doanh nghiệp của bạn. Tại HaraFunnel, chúng tôi đặt quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu làm trọng tâm của mọi thứ. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để giữ cho dịch vụ của mình minh bạch khi xử lý dữ liệu.


1. GDPR là gì?

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) là luật bảo mật mới của Châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. GDPR áp dụng cho tất cả các tổ chức được thành lập ở Liên minh Châu Âu. Châu Âu và các tổ chức, cho dù được thành lập ở Liên minh Châu Âu hay không, đều xử lý dữ liệu cá nhân của các chủ thể dữ liệu EU liên quan đến việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho các chủ thể dữ liệu ở EU hoặc việc giám sát hành vi diễn ra ở EU. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được.


2. CÁC DỊCH VỤ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG PHÙ HỢP VỚI GDPR


HaraFunnel sử dụng các dịch vụ sau đây đều tuân thủ GDPR.


3. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG?


NGƯỜI DÙNG

 1. Facebook Scoped ID
 2. Tên
 3. Họ
 4. Link avatar
 5. Khu vực
 6. Giới tính
 7. Timezone
 8. Địa chỉ giao hàng

KHÁCH HÀNG HARAFUNNEL

 1. Họ tên
 2. Email
 3. Điện thoại
 4. Mật khẩu
 5. Stripe Payment Info
 6. Facebook Page ID
 7. Thông tin về doanh nghiệp


4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀY NHƯ THẾ NÀO ??


Chúng tôi sử dụng những dữ liệu đó để xây dựng giải pháp chatbot và livechat.


Chúng tôi giúp khách hàng có thể:

 1. Đọc cuộc trò chuyện, hồ sơ của người mua trên trang livechat để đại lý của khách hàng của chúng tôi có thể đọc và trả lời người mua của họ.
 2. Đại lý của khách hàng của chúng tôi cập nhật và quản lý thông tin người mua của họ như tên, đơn đặt hàng, email, điện thoại, địa chỉ được thu thập thông qua thư trả lời của người mua.
 3. Khách hàng không thể xem cuộc trò chuyện, thông tin người mua của một người khác.
 4. Hỗ trợ tìm kiếm, gắn thẻ hội thoại, gắn thẻ người mua (người tham gia).
 5. Người mua tự động trả lời bằng chatbot.


Đối với khách hàng của HaraFunnel, chúng tôi sử dụng thông tin này để gửi tin nhắn, cảnh báo qua email và tài liệu tiếp thị và người dùng cũng có thể hủy đăng ký nhận những email này. Chúng tôi cũng gửi email khi người dùng của bạn yêu cầu sự trợ giúp của con người thông qua chatbot & livechat.


Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ loại thông tin thẻ tín dụng nào và chúng tôi sử dụng Stripe cho bảng lương là nền tảng Khiếu nại GDPR.


5. CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN?


Chúng tôi cho phép người dùng hủy kích hoạt tài khoản đó, nếu họ muốn kích hoạt lại sau này.


Nếu bạn muốn xóa dữ liệu vĩnh viễn, chỉ cần gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ support@harafunnel.com và chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn trong vòng 90 ngày.


Chúng tôi không trực tiếp xóa thông tin của người dùng vì chúng tôi đã thấy các trường hợp người dùng xóa nhầm thông tin của họ và thông tin của họ không thể khôi phục được.


6. SERVER LOGS:


Chúng tôi duy trì nhật ký máy chủ nhận được từ facebook để gỡ lỗi sự cố và cải thiện trải nghiệm cho chatbots & livechat.7. FAQ

HaraFunnel lưu trữ dữ liệu bạn thu thập như thế nào?

Dữ liệu được lưu trữ bằng dịch vụ Google Cloud và máy chủ của chúng tôi.


HaraFunnel lưu trữ dữ liệu bạn thu thập trong bao lâu?

Hiện tại, chúng tôi lưu trữ dữ liệu từ khi bắt đầu khởi chạy ứng dụng cho đến nay.


HaraFunnel có xóa dữ liệu khi bạn ngừng sử dụng nền tảng của mình không?

Chúng tôi không xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ đạt được các tài khoản không hoạt động để tăng hiệu suất từ quý 2 năm 2021.


Bạn có chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ công ty đối tác hoặc công ty mẹ nào không?

Không


Does HaraFunnel  share that data?  

Để phát triển sản phẩm và thông báo cho khách hàng, chúng tôi chia sẻ thông tin vói Facebook analytics, Google Analytic, Announcekit tools.


HaraFunnel đã thu thập dữ liệu gì ?

Thông qua Facebook webhook và Facebook Graph API, chúng tôi thu thập tên khách, tên người dùng, ảnh hồ sơ, hộp thư đến, bình luận, page scope id, page's information, và người dùng đã thực hiện kết nối với ứng dụng.


8. THAM KHẢO THÊM


Privacy policy https://www.haravan.com/pages/policy

TOS https://www.haravan.com/pages/quy-dinh

ISO 27001 Certification: http://tuvnordvietnam.vn/upload/filepdf/Haravan%2027k%20CA2019.pdf


Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết: support@harafunnel.com


Đ
Đạt is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.