Phân quyền tài khoản trên hệ thống

Ngày cập nhật: Mon, 18 Tháng 1, 2021 at 10:11 SA

I. Cách chỉnh sửa và cấp quyền cho tài khoản


- Bước 1: Nhấn vào avatar trang hiện tại để mở menu. 

- Bước 2: Nhấn Cài đặt tài khoản > Quản lý tài khoản.

- Bước 3:  Ở trang Quản lý tài khoản, tìm tài khoản nhân viên chưa được cấp quyền, bấm icon Chỉnh sửa để chuyển đến trang chỉnh sửa tài khoản.


- Bước 4: Ở trang Chỉnh sửa tài khoản, nhấn vào “Chọn nhóm quyền truy cập" để chọn quyền cho tài khoản.


II. Các nhóm quyền của tài khoản:

- Quản trị viên: Toàn quyền sử dụng tất cả tính năng của hệ thống.

- Nhân viên trực chat: Có quyền sử dụng các tính năng nhắn tin và tạo đơn hàng.

- Nhân viên marketing: Có quyền sử dụng các tính năng tự động, tăng trưởng và chiến dịch. 

- Báo cáo viên: Có quyền xem báo cáo và tổng quan.


Cụ thể các tính năng chi tiết của từng quyền:

 • Quyền chủ tài khoản
  • Được xem danh sách tài khoản.
  • Không chỉnh sửa được thông tin chính mình.
  • Thêm tài khoản.
  • Sửa tên tài khoản quản trị viên.
  • Sửa quyền tài khoản quản trị viên. 
 • Quyền Quản trị viên
  • Được xem danh sách tài khoản. 
  • Không được xem chi tiết, không được chỉnh sửa cho tài khoản "Quản trị viên" khác.
  • Được sửa tên của tài khoản cấp thấp hơn (nhân viên trực chat, nhân viên marketing, báo cáo viên).
  • Được sửa quyền cho account cấp thấp hơn (nhân viên trực chat, nhân viên marketing, báo cáo viên).
 • Quyền nhân viên trực chat, nhân viên marketing, báo cáo viên
  • Không được xem danh sách tài khoản.

Đ
Đạt is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.