Phân biệt các quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel

Ngày cập nhật: Mon, 25 Tháng 2, 2019 at 11:20 CH

Trên Fanpage Facebook của bạn, quyền hạn của Admin, Editor hay Moderator và Contributor sẽ khác nhau. 

Tương tự như thế trên trang Admin của Harafunnel, quyền hạn của các đối tượng trên cũng sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

  • Admin (Quản trị viên): có toàn quyền sử dụng đối với Harafunnel -  có thể tạo, xuất bản, xóa các công cụ hoặc tính năng...
  • Editor (Biên tập viên), Moderator (Người kiểm duyệt), Contributor (Cộng tác viên): Có các quyền khác tương tư như Admin (Quản trị viên) - có thể tạo và lưu nội dung menu chính, tin nhắn mở đầu, tin nhắn mặc định, lời chào nhưng không xuất bản được.

- Khi bạn được thay đổi quyền trên Fanpage, quyền của bạn trên trang Admin của Harafunnel sẽ được cập nhật theo chỉ khi bạn thoát ra và đăng nhập trở lại Harafunnel.


- Để thêm và xóa quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel, bạn tham khảo bài viết này.


Tham gia Cộng đồng Harafunnel trên Facebook ngay hôm nay để được hỗ trợ và thảo luận những nội dung mới nhất về Harafunnel!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.