Khái quát về tab Khách hàng

Ngày cập nhật: Thu, 28 Tháng 2, 2019 at 2:27 CH

Tab Khách hàng sẽ là tab thứ hai bạn nhìn thấy sau Trang Tổng quan:

Tab Khách hàng bao gồm 9 thành phần như sau:

  1. Phần công cụ lọc và tìm kiếm khách hàng: giúp bạn có thể lọc nhanh chóng một nhóm khách hàng cụ thể hoặc tìm kiếm một khách hàng khi cần
  2. Tổng số người đăng ký được chọn hiện tại
  3. Chọn thao tác: các thao tác có thể áp dụng cho nhiều người đăng ký đã chọn như: thêm/gỡ tag, thiết lập/huỷ thiết lập customer field, đăng ký/huỷ đăng ký theo dõi kịch bản
  4. Danh sách người đăng ký
  5. Tổng số lượng người đăng ký
  6. Danh sách người đăng ký được lọc theo Tag
  7. Danh sách người đăng ký được lọc theo Ref
  8. Danh sách người đăng ký được lọc theo Custom Field
  9. Danh sách người đăng ký được lọc theo Kịch bản chăm sóc

Thông tin khách hàng:

      1. Hiển thị trên danh sách tổng:

        - Bao gồm các cột sau:

           + Tên (avatar và user name) (được cập nhập theo tài khoản Facebook của khách hàng)

           + Trạng thái: tình trạng khách hàng

           + Giới tính: Nam - Nữ - Unknown (được cập nhập theo tài khoản Facebook của khách hàng)

           + Trạng thái: tình trạng khách hàng có đang Đăng ký hoặc Huỷ đăng ký theo dõi Fanpage của bạn không. Các đối tượng này không thể xoá đi khỏi danh sách được.

           + Ngày đăng ký: Thời điểm khách hàng nhấn nút 'Bắt đầu' trong Messenger của Fanpage bạn.

     2. Hiển thị trên Hồ sơ cá nhân:

        - Khi nhấp vào một khách hàng cụ thể trong danh sách tổng, một hồ sơ cá nhân của khách hàng (gồm tất cả các thông tin chi tiết) sẽ được hiển thị như hình sau:

        - Khi nhấp vào nút Bắt đầu chat, bạn sẽ bắt đầu một cuộc hội thoại với khách hàng trong thông qua công cụ Live Chat của Harafunnel.

        - Bạn cũng có thể Thêm Tag, Thêm kịch bản, Thêm Custom Field trực tiếp cho khách hàng này. Nhưng đừng quên nhấp nút Lưu khi thao tác xong nhé.

Chúc các bạn quản lý và thai khác nhiều lợi ích với công cụ này!


Các bài viết liên quan:


H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.